backdoor productions

The Closure of Critique

Posted in Contract, Criticism, Critique, Liberal, Liberalism, Neo, Norwegian, Pseudo, Science by backdoorprod on May 31, 2007

I artikkelen “The closure of Critique: embedding the new regime,” beskriver Jane Kelsey de dramatiske samfunnsendringene som har skjedd i New Zealand fra midten av 80-tallet og opp til i dag. I løpet av denne perioden gjennomgikk New Zealand endringer, som av politiske forvaltere, blir definert som såkalte ‘structural adjustments’ eller strukturelle endringer men som iflg. Kelsey er snakk om en brutal nedbryting av et demokrati og en velferdsstat “- causing,” som hun skriver, economic decline and a dramatic increase in inequality. ”
Videre i denne kritikken forsøker hun å vise hvordan “the artisans of neo-liberal governance, whether politicians, officials, academics or advisers,” benytter et pseudo-vitenskapelige språk som skjuler de egentlige motivene bak de ulike samfunnsreformene og de reelle sosiale og offentlige konsekvensene av dette.
Det pseudo-vitenskapelig aspektet av neo-liberalismen viser seg blant annet i en omfattende bruk av språk og metoder som pretenderer å være tuftet på et rent rasjonelt, objektivt og verdinøytralt grunnlag. På denne måten hevder hun at den også unndrar seg en plassering i en bestemt historisk og kontekstuell sammenheng.
Ord som ‘strukturelle endringer’, ‘reformer’, ‘effektivisering’, ‘økonomisering’ og ikke minst ‘rasjonalisering’ gir alle et skinn av å være rent instrumentelle, teknisk begreper. De kolossalt nedbrytende endringene i sosial trygghet og velferd, indvidets demokratiske rettigheter og de økende sosiale klasseskillene, blir slik forklart som et resultat av å ha gjennomgått en ren teknisk, administrativ og økonomisk rasjonaliseringsreform. For som Kelsey også understreker, “The critical shift from state regulation to classical liberal contract law is again perceived as a matter of technique. (…) Yet techniques of law are a stratetgy for control. The law clothes with legitimacy the formal shift in power from citizens of the state to private actors who wield differential power in the commercial market-place. ”
Det er på tale om en gjennomgående privatisering og kommersialisering av samtlige samfunnsområder av sosial og offentlig betydning inkludert den kulturelle sektor.
Det er slik på tale om en ny samfunnsorden som har redusert samfunnsborgeren til konsument i en privatisert og kommersiell markedsplass rolle i samfunnet og hvor statlige anliggender hele tiden blir målt opp mot finansielle effektiviseringsprinsipper.
“The (liberal contract) law provides the excuse for state or private agencies not doing more because of statutory, commercial and contractual constraints, and for monitoring and suppressing those who do not conform. ”
Konklusivt fungerer det statlige økonomiske og administrative feltet som en mur mot enhver form for samsfunnskritikk hvor “The discourses of economic science, managerialism and contract law have erected an intellectual barrier which seeks to insulate them from critique and constrain any debate on alternatives to variations within the theme. ”

An short english summary:

In the article, “The closure of Critique: embedding the new regime”, Jane Kelsey describes the dramatic changes that has occured in New Zealand since the mid-80’s.
These changes, that by politicians are being defined as so-called ‘structural adjustments’  are in reality representing a brutal corrosion of democracy and the welfare state” causing,” as she writes,  economic decline and a dramatic increase in inequality. ”
She furthermore describes how “the artisans of neo-liberal governance, whether politicians, officials, academics or advisers,” are using a pseudo-scientific language that hides its original motives and in intentions behind some of the real motives behind the different reforms in society as well as the real social and public consequences of this.
This represents according to Kelsey, a crucial element of neo-liberal methods, language and practice in that it conceals itself in a pseudo-scientific language that gives the impression of being rational, objective, and neutral.